Hledat

DOBRONAUTI: Zpátky v čase

Program "DOBRONAUTI: Zpátky v čase" je preventivní program z oblasti všeobecné specifické prevence, zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, zvládání konfliktních až krizových situací v třídních kolektivech uvedené cílové skupiny. Odborná společnost pro prevenci rizikového chování od počátku podporuje záměr vývoje tohoto unikátního programu.


Program "DOBRONAUTI: Zpátky v čase" je určený dětem ze 3.–5. třídy ZŠ. Děti se při něm naučí řešit konflikty s vrstevníky účinně a citlivě; učitelé při používání objeví funkční strategie, jak s dětmi o agresi mluvit. Je koncipovaný jako dlouhodobý program, se kterým pracují sami učitelé ve třídách. Už po prvních měsících používání získáváme zpětnou vazbu, která oceňuje zejména unikátnost propojení, hloubku a schopnost intenzivního zaujetí tématem, které program dokáže v dětech vzbudit.

Začátkem loňského roku dostaly stovky ředitelů a školních metodiků prevence z českých základních škol do mailu dotazník. Ptal se jich na to, jakým tématům by se podle nich měla věnovat školní prevence a jaké mezery ve sféře prevence na své škole zažívají. K rukám týmu z brněnského krizového centra SPONDEA, z. ú., které bylo iniciátorem výzvy, tehdy přišlo nazpátek 322 odpovědí. Při analýze získaných dat vystoupilo jedno velmi výrazné číslo. 85 %. Tolik škol ve svých odpovědích uvedlo stejnou palčivou oblast - agresi a šikanu.

Právě tento dotazník a toto vysoké číslo bylo začátkem pro rok a půl trvající vývoj jednoho specifického preventivně edukačního nástroje. Projektový tým tehdy - po analýze dat - mluvil s více než desítkou ředitelů ZŠ, školních i oblastních metodiků prevence a snažil se zjistit, co se v praxi skrývá za zjištěnými čísly. Již záhy se začaly v rozhovorech opakovat stejná témata. Problému zvládání agrese se do hloubky věnuje velmi málo programů, a pokud už něco existuje, není to účinné. Programy nebaví děti nebo učitele a chybí v nich interaktivita. Lektor, který přijede, udělá svou přednášku, nebo odvede workshop, po dvou hodinách odjede a se třídou, s dětmi, s učiteli se nestane vůbec nic. K tomu, aby mohlo dojít k nějakým dlouhodobějším změnám na úrovni jedinců i vztahů ve třídě, musí dojít ke změně i ve způsobu práce s daným tématem u učitele. Role učitele zásadně ovlivňuje to, jestli u žáků vůbec dojde k nastartování správných "strategií" a také jestli budou dosažené změny posilovány nebo naopak postupně vyhasnou. Praxe ukazuje, že učitelé bohužel často neví, jak s tématem agrese pracovat.

Po těchto rozhovorech se tým lidí - vytvořený s cílem reagovat na tento problém - pustil do vývoje programu, který dokáže přinést změnu do způsobů, jak dnes v českém prostředí preventivní programy vznikají a zároveň naplní ideu účinné prevence.

Kritéria byla:

dostupnost: Program bude učiteli k dispozici kdykoli bez složitějších podmínek a bude jej mít po ruce. Při jeho používání nebude závislý na externím lektorovi.

interaktivnost: Zcela se opustí formát frontálního výkladu a děti, příp. i učitel se aktivně stanou součástí celého programu.

srozumitelnost: Jazykový styl, používaná slova i samotná “pravidla” programu musí být maximálně srozumitelné dětem i učitelům a zároveň musí být jasně naplněny obsahem tak, aby byl pro všechny plný soulad v tom, o čem se mluví.

zábavnost: Program musí bavit žáky, aby se mohl nastartovat učící proces, stejně ovšem i učitele, kteří musí být motivování program používat.

modifikovatelnost: Program musí mít více forem možného využití - a to jak na úrovní různé časové dotace, tak na úrovni různých nároků na kompetence a dovednosti dětí, příp. neměnné charakteristiky konkrétních dětí nebo třídního kolektivu.

reflektivnost: Důraz musí být kladen na zpracování prožitků. Reflexe musí být dostatečně dlouhá a připravená tak, aby ji dokázal dobře a bezpečné vést i proškolený učitel. Reflexe musí být opakovaná, protože v opakovanosti a dlouhodobé práci leží účinnost programu.

Více než rok trval vývoj samotného programu, který se zaměřil na konkrétní cíl - naučit děti možnosti, jak dobře zvládat konflikty v různých rolích, situacích a fázích konfliktu, a podpořit je v akceschopnosti. Vývojářský tým zahrnoval psychology, sociální pracovníky, specialisty na kyberprostor i na gamifikaci (tedy přenášení herních prvků do učícího procesu). Avšak nejen ty. Ve skutečnosti součástí týmu byla další tisícovka lidí. Program jsme totiž, s odkazem na metodiku Human Centered Design, opakovaně v různých fázích iterovali - testovali přímo v prostředí škol, postupně ve 34 třídách, a získávali tak přímou zpětnou vazbu od dětí, jejich učitelů a školních metodiků. Tato velmi dlouhá a náročná část se ukázala být klíčovou a zcela zásadně a v několika vlnách ovlivnila podobu programu. Díky tomu po roce a půl vývoje vznikl propracovaný a účinný edukačně preventivní program, který dostal jméno "DOBRONAUTI: Zpátky v čase". Páteří programu se stala práce s karetní hrou a také multimediálním rozšířením. Od září 2020 si program mohou koupit, začít používat a zejména se těšit z jeho pozitivního dopadu přímo základní školy.

V současnosti tým projektu v další vývojové fázi připravuje výzkum měření účinnosti a dopadu programu, který by měl odstartovat už začátkem roku 2021. Mgr. Iva Černá (www.dobronauti.cz), PhDr. Lenka Skácelová (OSPRCH, z.s.)

Do vývoje programu DOBRONAUTI: Zpátky v čase se zapojili také oblastní metodici prevence z Pedagogicko-psychologické poradny, Brno, pracoviště  Sládkova.