Hledat

V současné chvíli se v Poslanecké sněmovně nachází návrh zákona k tzv. psychomodulačním látkám, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Jeho základní charakteristiky jsou následující (zpracováno RVKPP 8.11.2023): 

 • Návrh reaguje na současnou situaci, kdy jsou látky jako kratom nebo HHC v tzv. šedé zóně, tedy nejsou zákonem nijak upraveny.
 • Stát tak nemá kontrolu nad tím komu (mladiství) nebo jakým způsobem (výdejní automaty) jsou dostupné.
 • S látkami zařazenými na seznam psychomodulačních látek by bylo možné nakládat za podobných (ne-li přísnějších) podmínek jako s tabákovými výrobky – zákaz prodeje mladistvým, zákaz reklamy, zákaz sponzoringu.
 • Navrhuje se plošný zákaz prodeje ve výdejních automatech; psychomodulační látky bude možné prodávat pouze ve specializovaných prodejnách a to po ověření věku kupujícího.
 • Budou platit přísné podmínky pro kvalitu psychomodulačních látek, obsah aktivních látek a povinnost opatřit balení varováním (zdravotní, bezpečnostní) a informací o složení.
 • Nebude možné přidávat psychomodulační látky do potravin.
 • Psychomodulační látky svým vzhledem nebudou moci připomínat cukrovinky, čokoládu atd.
 • Navrhuje se zákaz prodávat psychomodulační látky ve školách, na akcích určených pro osoby mladší 18ti let a v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí.
 • Obec bude mít možnost zakázat užívání psychomodulačních látek na veřejném prostranství v blízkosti školy nebo v určitých dnech či hodinách zakázat jejich prodej a podávání podobně jako v případě alkoholu nebo tabáku.
 • Řízení pod vlivem psychomodulační látky, popř. jiná forma ohrožení pod vlivem psychomodulační látky, bude trestným činem stejně, jako kdyby byl pachatel pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
 • Podání psychomodulační látky dítěti bude trestné stejně jako podání alkoholu dítěti.
 • Návrh umožňuje vládě flexibilně reagovat na situaci a v případě potřeby přeřadit některou z psychomodulačních látek na seznam ‚zakázaných‘ omamných a psychotropních látek nebo na seznam tzv. nových psychoaktivních látek určených výhradně k vědeckému zkoumání.

Při příležitosti Světového dne duševního zdraví představili zástupci Jihomoravského kraje a Vzdělávacího institutu pro Moravu novou kampaň, "Hlava plná těžkejch myšlenek?". Kampaň míří na populaci ve věku 10 až 20 let. Hlavním komunikačním kanálem je Instagram a sociální síť TikTok, pro kterou byly vytvořeny 4 klipy, prostor získaly i klasické nosiče jako jsou reklamní plochy a spoty v hromadné dopravě JMK.

Téma: Pilíře národního systému prevence rizikového chování dětí a mládeže v praxi

Datum konání: 16.-17.10.2023
Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Registraci na konferenci můžete vyplnit zde.

V rámci konference proběhne v pondělí 16.10. 2023,  v Malém sále 1, od 17:30 do cca 19:00 členská schůze Odborné společnosti.

 

 

Organizace SEMIRAMIS z. ú. otevírá v listopadu 2023 druhý výcvikový běh Výcviku supervizorů ve školství.

Výcvik supervizorů ve školství je zaměřen na přípravu profesionálních pracovníků z širokého spektra
pomáhajících profesí pro kompetentní supervizní práci s pedagogy a ostatními pracovníky škol.
Výcvik zohledňuje specifika školního prostředí. Jeho cílem je vybavit účastníky takovými znalostmi a dovednostmi, aby se z nich stali
kompetentní supervizoři pro oblast školství. Výcvik se také zaměřuje na rozvoj zdravých pocitů a
postojů supervizora k druhému člověku. Ty následně podporují tvorbu supervizního vztahu
postaveného na důvěře, otevřenosti, vědomí odlišností a smyslu pro vzájemné hledání.
Výcvik zahrnuje znalostní i zkušenostní učení s výraznou sebezkušenostní a tréninkovou složkou.
Chceme vytvořit otevřené výcvikové prostředí, ve kterém je možné učit se od zkušených supervizorů i
od sebe navzájem, kde je možné dělat chyby, zkoušet nejrůznější přístupy a společně nacházet vhodná
řešení.

Časový rozsah: 266 hodin (216 výcvikových hodin, 20 hodin vlastní supervizní práce, 30 hodin supervize
– supervize)

Odborní garanti: Hlavní garant výcviku – PaedDr. Michael Chytrý
                           Garantka výcviku za oblast školství – PhDr. Lenka Skácelová

Lektoři: PaedDr. Michael Chytrý, PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Pavel Plaček, PhDr. Jiří Broža, Mgr.
Ondřej Počarovský, PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D., Doc. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.,
PhDr. Jiří Libra, PhDr. Richard Braun

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování udělila tomuto vzdělávacímu programu odbornou záštitu.

Podrobnější infromace najdete na webových stránkách Semiramis

 

Ve sborníku, který vám předkládáme, jsou prezentovány příklady dobré praxe, metodické materiály a pracovní listy z oblasti školské primární prevence, v tématech týkajících se role a kompetencí třídního učitele v jeho práci s třídním kolektivem v oblasti PPRCH, podpory rozvoje životních dovedností u žáků a vnitřní i vnější podpory pedagogů.

Kromě třídních učitelů mohou najít ve sborníku inspiraci také ostatní pracovníci v oblasti PPRCH, KŠKP, ŠMP atd.

Sborník příkladů dobré praxe

 

Klinika adiktologie ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, OSPRCH, Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a DgÚ a SVP Praha 4 vytvořila Interaktivní platformu podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV)

 IPREV je moderním nástrojem podpory preventivních pracovníků určený zejména školám a školským zařízením realizujícím komplexní preventivní programy a také externím poskytovatelům těchto programů. Pomáhá efektivně stavět, řídit, kontrolovat a zlepšovat tyto programy. Platforma podporuje systémově ukotvenou prevenci a umožňuje propojovat školy s externími poskytovateli programů v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a dospívajících, samotných škol a na ně navazujících služeb podpory pro děti a rodiny.

Více informací získáte na webu IPREV

 

Podkategorie